محصول برچسب خورده با"آویز حمام کنج 3 طبقه پارمیس پلوتون"