محصول برچسب خورده با "آویز حمام کنج 3 طبقه پارمیس پلوتون"