محصول برچسب خورده با"توالت فرنگی مرجان مدل مینیستردرجه 3"