محصول برچسب خورده با "جامایع سفید ایمن آب مدل مهتاب"