محصول برچسب خورده با"جامایع سفید ایمن آب مدل مهتاب"