محصول برچسب خورده با"جا ظرفی سه طبقه طرح جی پلوتون"