محصول برچسب خورده با"سرویس کامل دستشویی حمام مدل ساتین"