محصول برچسب خورده با "سرویس کامل دستشویی حمام مدل ساتین"