محصول برچسب خورده با "شلنگ دوش ریز بافت 1/5 متری کروم آسیا"