محصول برچسب خورده با"شیلنگ آبگرم کن 30 سانتی متر1/2"