محصول برچسب خورده با"شیلنگ تک پایه 50 سانتی متر1/2 - m8"