محصول برچسب خورده با "g 627 گاز صفحه ای درخشان مدل"