آذین لوله

بوشن سفید 20 آذین

2,410 تومان 1,920 تومان

بوشن سفید 25

3,100 تومان 2,520 تومان

بوشن یکسر فلز (1/2) 25

19,700 تومان 15,800 تومان

بوشن یکسر فلز (3/4) 25

25,950 تومان 20,000 تومان

درپوش سفید 20 آذین

1,950 تومان 1,560 تومان

درپوش سفید 25 آذین

2,730 تومان 2,100 تومان

زانو 45 درجه آذین 25

4,520 تومان 3,600 تومان

زانو 90 درجه آذین 20

3,560 تومان 2,800 تومان

زانو 90 درجه آذین 25

5,330 تومان 4,200 تومان

زانو یکسر بوشن فلزی سفید (1/2)20

20,900 تومان 16,700 تومان

زانو یکسر بوشن فلزی سفید (1/2)25

21,000 تومان 16,800 تومان

سه راه سفید آذین 25

6,450 تومان 5,100 تومان

شیرفلکه کامل سفید آذین 20

4,590 تومان 3,670 تومان

شیرفلکه کامل سفید آذین 25

104,680 تومان 83,600 تومان

لوله خم آذین 20

14,150 تومان 11,300 تومان

لوله خم آذین 25

21,730 تومان 17,300 تومان

مغزی یکسر فلز (1/2) 20

30,000 تومان 24,000 تومان

مغزی یکسر فلز (1/2) 25

28,700 تومان 22,900 تومان

مهره ماسوره بوشن فلزی (3/4)25 آذین

106,700 تومان 85,000 تومان