شیر گازی و غیر گازی

شیر غیر گازی نگین شیر 3/4

100,000 تومان 94,000 تومان

شیر غیر گازی نگین شیر1/2

79,000 تومان 66,000 تومان

شیر گازی 1/2 اینچ نگین شیر

72,000 تومان 62,000 تومان

شیر گازی 3/4 اینچ نگین شیر

120,000 تومان 91,000 تومان

شیر غیر گازی نگین شیر 1/2 2

2,500,000 تومان 2,390,000 تومان

شیر غیر گازی رفیع 1/2

59,000 تومان 52,000 تومان

شیر غیر گازی رفیع 3/4

65,000 تومان 63,000 تومان

شیر غیر گازی 3/4 اینچ ریابی

80,000 تومان 85,000 تومان

شیر گازی رفیع 1/2

45,000 تومان 43,500 تومان

شیر گازی رفیع 3/4

69,000 تومان 66,000 تومان