تجهیزات جانبی

کور کن سینک

4,000 تومان

شلنگ شیر شاوری

45,000 تومان 41,500 تومان

علم دو خم 24 ظرفشویی

63,500 تومان 60,500 تومان

علم شیر مخلوط ABS بلند

5,000 تومان 4,600 تومان

علم شیر مخلوط ABS کوتاه

5,000 تومان 4,500 تومان

علم شیر مخلوط استیل نگیر

19,500 تومان 18,600 تومان

علم عصایی بلند (28 م م)

73,000 تومان 70,000 تومان

علم مخلوط فنری جکدار

79,000 تومان 76,000 تومان

علم مخلوط فنری شیر ظرفشویی

45,000 تومان 43,000 تومان

علم کبری متوسط

39,000 تومان 37,000 تومان

علم کبری کوتاه

52,000 تومان 45,000 تومان

فشار شکن مدل i80

67,000 تومان

فشار شکن مدل سوبانی

30,000 تومان 28,000 تومان