شیر حیاطی

شیر حیاطی زرد 1/2

75,000 تومان 68,000 تومان

شیر حیاطی کروم 1/2

70,000 تومان 68,000 تومان

شیر ربع گرد ریابی کروم لادن

180,000 تومان 170,000 تومان

شیر حیاطی ریابی

135,000 تومان 115,000 تومان

شیر حیاطی ریابی زرد

130,000 تومان 110,000 تومان

شیر دسته گازی رفیع 1/2

69,000 تومان 60,000 تومان