صافی Y

صافی 1 1/2 اینچ

299,500 تومان

صافی 1 1/4 اینچ

217,000 تومان

صافی 3/4 اینچ

88,000 تومان

صافی 1/2 Y

57,000 تومان

صافی 2 اینچ

497,000 تومان

صافی 3/4 Y

88,000 تومان

صافی 1 اینچ

130,500 تومان