سه راه و رابط دریچه بازدید

رابط و تنظیم فرنگی

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان 110-90 3/2 BD/B
235,000 تومان 190,000 تومان

سه راه دریچه بازدید 90-110 کامل

89,000 تومان 71,000 تومان