رفیع نوین

شیر غیر گازی رفیع 1/2

59,000 تومان 55,000 تومان

شیر غیر گازی رفیع 3/4

69,000 تومان 64,000 تومان

شیر گازی رفیع 1/2 سبک

60,000 تومان 53,000 تومان

شیر گازی رفیع 3/4 سبک

80,000 تومان 75,000 تومان