رفیع نوین

شیر حیاطی زرد 1/2

60,000 تومان 53,000 تومان

شیر حیاطی کروم 1/2

60,000 تومان 55,000 تومان

شیر غیر گازی رفیع 1/2

59,000 تومان 52,000 تومان

شیر غیر گازی رفیع 3/4

65,000 تومان 58,000 تومان

شیر گازی رفیع 1/2

45,000 تومان 40,000 تومان