محصول برچسب خورده با"شیر حمام فیروزه مدل مهرسان کروم"