محصول برچسب خورده با"شیر روشویی فیروزه مدل مهرسان"