نگین پولیکا

تبدیل پلیکا 63-110

33,600 تومان 0 تومان

تبدیل پلیکا 63-90

25,800 تومان 0 تومان

تبدیل پلیکا 90-110

35,000 تومان 0 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 110

28,700 تومان 0 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 63

10,500 تومان 0 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 90

19,400 تومان 0 تومان

در پوش لوله پلیکا - 110 لوله

16,300 تومان 0 تومان

در پوش لوله پلیکا - 63

5,600 تومان 0 تومان

در پوش لوله پلیکا - 90

9,800 تومان 0 تومان

رابط و تنظیم فرنگی

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان 110-90 3/2 BD/B
317,000 تومان 0 تومان

زانو 45-110 نگین

48,000 تومان 0 تومان

زانو 45-63 نگین

17,800 تومان 0 تومان

زانو 90-90 پولیکا

42,000 تومان 0 تومان

زانوی 63-90

21,700 تومان 0 تومان

زانوی 110 - 90

60,400 تومان 0 تومان

زانوی 45-90

33,200 تومان 0 تومان

سه راه 90-90 پلیکا

61,000 تومان 0 تومان

سه راه 45 -63 پلیکا

35,000 تومان 0 تومان

سه راه 45 -90 پلیکا

72,000 تومان 0 تومان

سه راه 45-63-90 نگین

53,800 تومان 0 تومان

سه راه 90 - 90 نگین

61,000 تومان 0 تومان

سه راه 90-110 پلیکا

76,000 تومان 0 تومان

سه راه 90-63 پلیکا

28,000 تومان 0 تومان

سوکتی پلیکا 110

32,000 تومان 0 تومان

سوکتی پلیکا 63

13,400 تومان 0 تومان

سوکتی پلیکا 90 نگین

22,500 تومان 0 تومان

سیفون 63 پولیکا نگین 135

28,000 تومان 0 تومان

سیفون 90 پولیکا نگین 135

55,800 تومان 0 تومان

لوله 110 پولیکای فاضلابی

770,000 تومان 0 تومان

لوله 110 پولیکای ناودانی

539,000 تومان 0 تومان

لوله 63 پولیکای فاضلابی

412,000 تومان 0 تومان

لوله 63 پولیکای ناودانی

245,000 تومان 0 تومان

لوله 90 پولیکای فاضلابی

594,000 تومان 0 تومان

لوله 90 پولیکای ناودانی

364,000 تومان 0 تومان