نگین پولیکا

تبدیل پلیکا 40-50

9,000 تومان 7,000 تومان

تبدیل پلیکا 63-50

10,200 تومان

تبدیل پلیکا 63-75

13,000 تومان

تبدیل پلیکا 63-90

22,500 تومان

رابط و تنظیم فرنگی

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان 110-90 3/2 BD/B
300,000 تومان 299,000 تومان

زانوی 110 خم

65,000 تومان 62,000 تومان

زانوی 45-110

50,000 تومان 42,000 تومان

زانوی 45-110 دو سر کوبله

58,000 تومان 56,000 تومان

زانوی 45-125

58,000 تومان 53,000 تومان

زانوی 45-160

100,000 تومان 98,000 تومان

زانوی 45-200

180,000 تومان 173,000 تومان

زانوی 45-63 پلیکا

15,200 تومان

زانوی 45-75

20,000 تومان

زانوی 45-90

28,000 تومان

زانوی 90 - 110

52,500 تومان 52,000 تومان

زانوی 90 - 125

67,000 تومان 65,000 تومان

زانوی 90 - 160

100,000 تومان 98,000 تومان

زانوی 90 - 200

250,000 تومان 225,500 تومان

زانوی 90 - 45

8,000 تومان 7,600 تومان

زانوی 90 - 50

12,000 تومان 11,500 تومان

زانوی 90 - 63

19,000 تومان 18,500 تومان

زانوی 90 - 75

25,000 تومان 24,500 تومان

زانوی 90 - 90

39,000 تومان 35,800 تومان

سه راه 45 -110 پلیکا

84,000 تومان 83,000 تومان

سه راه 45 -110 پلیکا سه سر کوبله

108,000 تومان 105,000 تومان

سه راه 45 -125 پلیکا

125,000 تومان 120,000 تومان

سه راه 45 -160 پلیکا

22,000 تومان 216,000 تومان

سه راه 45 -40 پلیکا

14,000 تومان 13,900 تومان

سه راه 45 -63 پلیکا

32,000 تومان 31,000 تومان

سه راه 45 -63 پلیکا سه سر کوبله

36,000 تومان 35,000 تومان

سه راه 45 -75 پلیکا

43,000 تومان 42,000 تومان

سه راه 45 -90 پلیکا

65,000 تومان 62,000 تومان

سه راه 90-110 پلیکا

67,000 تومان 65,000 تومان

سه راه 90-125 پلیکا

88,000 تومان 85,000 تومان

سه راه 90-160 پلیکا

157,000 تومان 155,000 تومان

سه راه 90-200 پلیکا

157,000 تومان 155,000 تومان

سه راه 90-200 پلیکا

310,000 تومان 300,000 تومان

سه راه 90-45 پلیکا

12,500 تومان 12,000 تومان

سه راه 90-63 پلیکا

25,000 تومان 24,000 تومان

سه راه 90-90 پلیکا

53,000 تومان 52,000 تومان

سوکتی پلیکا 110

27,000 تومان

سوکتی پلیکا 125

35,000 تومان

سوکتی پلیکا 160

60,000 تومان

سوکتی پلیکا 20

1,900 تومان

سوکتی پلیکا 25

3,500 تومان

سوکتی پلیکا 32

4,000 تومان

سوکتی پلیکا 40

22,000 تومان

سوکتی پلیکا 50

6,600 تومان

سوکتی پلیکا 63

11,700 تومان

سوکتی پلیکا 75

14,500 تومان

سوکتی پلیکا 90

22,000 تومان