نگین پولیکا

تبدیل پلیکا 110-125

30,800 تومان 24,500 تومان

تبدیل پلیکا 63-110

25,000 تومان 20,000 تومان

تبدیل پلیکا 63-125

22,800 تومان 18,500 تومان

تبدیل پلیکا 63-90

19,200 تومان 15,500 تومان

تبدیل پلیکا 90-110

26,000 تومان 20,800 تومان

تبدیل پلیکا 90-125

25,400 تومان 20,000 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 110

21,000 تومان 16,800 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 63

7,800 تومان 6,200 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 90

14,500 تومان 11,500 تومان

در پوش لوله پلیکا - 110 لوله

12,000 تومان 9,600 تومان

در پوش لوله پلیکا - 63

4,200 تومان 3,300 تومان

در پوش لوله پلیکا - 90

7,300 تومان 5,800 تومان

رابط انبساطی فرنگی 110

80,273 تومان 0 تومان

رابط انبساطی فرنگی 125

107,097 تومان 0 تومان

رابط انبساطی فرنگی 63

34,562 تومان 0 تومان

رابط انبساطی فرنگی 90

55,198 تومان 0 تومان

رابط و تنظیم فرنگی

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان 110-90 3/2 BD/B
235,000 تومان 190,000 تومان

زانو 45-110 نگین

35,800 تومان 28,000 تومان

زانو 45-63 نگین

13,200 تومان 10,500 تومان

زانو 90- 100 پولیکا

44,900 تومان 36,000 تومان

زانو 90-63 پولیکا

16,000 تومان 12,800 تومان

زانو 90-90 پولیکا

31,000 تومان 25,000 تومان

زانوی 45-110 دو سر کوبله

48,000 تومان 38,000 تومان

زانوی 45-63 دو سر کوبله نگین

17,000 تومان 13,600 تومان

زانوی 45-90

24,000 تومان 19,200 تومان

زانوی 45-90 دو سر کوبله نگین

29,000 تومان 23,000 تومان

زانوی 90 - 90

31,000 تومان 24,000 تومان

سه راه 45 -63 پلیکا

26,600 تومان 20,800 تومان

سه راه 45 -90 پلیکا

53,700 تومان 43,000 تومان

سه راه 45-63-90 نگین

32,600 تومان 26,000 تومان

سه راه 90 - 90 نگین

45,000 تومان 36,000 تومان

سه راه 90-110 پلیکا

56,700 تومان 45,000 تومان

سه راه 90-63 پلیکا

21,000 تومان 16,800 تومان

سه راه 90-90 پلیکا

53,437 تومان 0 تومان

سه راه تبدیلی 45-90-110 پلیکا نگین

62,000 تومان 50,000 تومان

سه راه دریچه بازدید 90-110 کامل

89,000 تومان 71,000 تومان

سوکتی پلیکا 110

23,800 تومان 19,000 تومان

سوکتی پلیکا 63

10,000 تومان 8,000 تومان

سوکتی پلیکا 90

19,000 تومان 15,000 تومان

سوکتی پلیکا 90 نگین

19,000 تومان 16,000 تومان

سیفون 110 به 110 پولیکا نگین

64,000 تومان 51,000 تومان

سیفون 63 پولیکا نگین

21,300 تومان 17,000 تومان

سیفون 90 پولیکا نگین

41,500 تومان 33,000 تومان

لوله 110 پولیکای فاضلابی

693,000 تومان 554,000 تومان

لوله 110 پولیکای ناودانی

481,000 تومان 384,000 تومان

لوله 63 پولیکای فاضلابی

368,000 تومان 295,000 تومان

لوله 63 پولیکای ناودانی

219,000 تومان 176,000 تومان

لوله 90 پولیکای فاضلابی

530,000 تومان 424,000 تومان

لوله 90 پولیکای ناودانی

325,000 تومان 260,000 تومان