نگین پولیکا

تبدیل پلیکا

6,000 تومان

چهارراه پلیکا

98,000 تومان

رابط و تنظیم فرنگی

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان 110-90 3/2 BD/B
250,000 تومان

زانوی 90 پلیکا

5,700 تومان

زانوی پلیکا

5,000 تومان

سه راه 90 پلیکا

7,558 تومان

سه راه 45 پلیکا

8,968 تومان

سوکتی پلیکا

1,189 تومان