نگین پولیکا

تبدیل پلیکا 63-110

33,600 تومان 26,000 تومان

تبدیل پلیکا 63-90

25,800 تومان 20,600 تومان

تبدیل پلیکا 90-110

35,000 تومان 28,000 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 110

28,700 تومان 19,000 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 63

10,500 تومان 8,400 تومان

در پوش اتصال پلیکا - 90

19,400 تومان 15,500 تومان

در پوش لوله پلیکا - 110 لوله

16,300 تومان 13,000 تومان

در پوش لوله پلیکا - 63

5,600 تومان 4,400 تومان

در پوش لوله پلیکا - 90

9,800 تومان 7,800 تومان

رابط و تنظیم فرنگی

قطر (mm) ضخامت (mm) موارد مصرف در ساختمان 110-90 3/2 BD/B
317,000 تومان 253,000 تومان

زانو 45-110 نگین

48,000 تومان 38,400 تومان

زانو 45-63 نگین

17,800 تومان 14,200 تومان

زانو 90-90 پولیکا

42,000 تومان 33,600 تومان

زانوی 63-90

21,700 تومان 17,300 تومان

زانوی 110 - 90

60,400 تومان 48,000 تومان

زانوی 45-90

33,200 تومان 26,500 تومان

سه راه 90-90 پلیکا

61,000 تومان 48,800 تومان

سه راه 45 -63 پلیکا

35,000 تومان 28,000 تومان

سه راه 45 -90 پلیکا

72,000 تومان 57,600 تومان

سه راه 45-63-90 نگین

53,800 تومان 43,000 تومان

سه راه 90 - 90 نگین

61,000 تومان 48,800 تومان

سه راه 90-110 پلیکا

76,000 تومان 60,800 تومان

سه راه 90-63 پلیکا

28,000 تومان 23,000 تومان

سه راه تبدیلی 45-90-110 پلیکا نگین

84,000 تومان 67,000 تومان

سوکتی پلیکا 110

32,000 تومان 25,000 تومان

سوکتی پلیکا 63

13,400 تومان 10,700 تومان

سوکتی پلیکا 90 نگین

22,500 تومان 18,000 تومان

سیفون 110 به 110 پولیکا نگین 135

86,000 تومان 68,000 تومان

سیفون 63 پولیکا نگین 135

28,000 تومان 22,500 تومان

سیفون 90 پولیکا نگین 135

55,800 تومان 44,600 تومان

لوله 110 پولیکای فاضلابی

770,000 تومان 616,000 تومان

لوله 110 پولیکای ناودانی

539,000 تومان 432,000 تومان

لوله 63 پولیکای فاضلابی

412,000 تومان 330,000 تومان

لوله 63 پولیکای ناودانی

245,000 تومان 196,000 تومان

لوله 90 پولیکای فاضلابی

594,000 تومان 475,000 تومان

لوله 90 پولیکای ناودانی

364,000 تومان 291,000 تومان